AQUA - Elektrozawory.pl

Sposób i koszt dostarczenia towaru do Państwa

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszt dostawy podany jest w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego. Koszt dostawy danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony nadawcy z powodu:

[*] Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkim kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru do nadawcy i jego ponownego wysłania do Klienta.

4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.


Produkt dodany
Elektrozawory do wody, gazu i powietrza, zawory elektromagnetyczne (12V/230V) - Elektozawory.pl